top of page

태세법사 참여


이거 읽으셔야 하는데


ㅋㅋㅋ 어케 읽지
조회수 290회댓글 29개

최근 게시물

전체 보기

제재라

https://naver.me/G6fesOVQ 개발회사는 사기업이고 사기업에게 대의를 위해라 그것은 강요하기는 어렵지 주동적으로 그런다면 몰라 덜고통스러운 바늘 그건 글쎄 인도적인 차원에서 공급하면 좋겠지만 제재가 될까

최수연

29 commentaires


헛..헛 ㅠㅠㅠㅠ 저는 꿀잠자고 이제봤는데.. 오늘밤은 유효기간 끝이려나요 ....ㅜㅜ

J'aime

남궁현자
남궁현자
07 févr. 2022

읽으시기 편하게 다시 정리해보았습니다. (태세 신청자라서 열심히 하게 되네요 ^^) 유식님이 올리신 변경되어있는 병음도 추가하였습니다. 틀린 부분 있으면 수정하겠습니다! 太岁宝诰。 tàisuì bǎogào

志心皈命礼。 zhìxīn guīmìng lǐ 。

正元上 将 。 zhèngyuán shàng jiāng

都天岁君。 dūtiānsuìjūn 。

欲求太极显真 形。yùqiú tàijí xiǎnzhēn xíng。

金鼎水莲成妙道。 jīndǐng shuǐlián chéng miàodào。

降千劫之 魔王。 jiàngqiān jiézhī mówáng。

显现三头六臂。 xiǎnxiàn sāntóu liùbì。

票九天之 煞气。 piào jiǔtiānzhī shàqi 。

炼成赤发蓝身。 liàn chéng chìfā lánshēn 。

洙降魔怪。 zhū xiángmó guài。

监日之红旗。 jiānrì zhī hóngqí。

起土退星。 qǐtǔ tuìxīng 。

伏掌中之黄钱。 fú zhǎngzhōng zhī huángyuè。

罚叛逆以全忠孝。 fá pànnì yǐ quánzhōngxiào。

治瘟疫以救苍生。 zhì wēnyì yǐ jiù cāngshēng。

大悲大愿。 dà bēidà yuàn。

大圣大威。 dà shèngdà wēi

破凶雷王。 pòxiōng léiwáng。

至德帝君。 zhìdédìjūn。

殷大将军。 yīn dàjiàngjūn 。

神通莫测天尊。 shéntōngmò cètiān zūn。


J'aime
En réponse à

감사합니다 !!!

J'aime

Lee Min
Lee Min
07 févr. 2022

레니나님께 불러드린 제 자장가는 어디로 사라진건가.😭

레니나님 저는 다시 스르륵...우리같이자요..제 잠 나눠드릴게요...😪😪😪

J'aime
Lee Min
Lee Min
07 févr. 2022
En réponse à

제가 목까지 가다듬고 불러드렸는데❤

J'aime

남궁현자
남궁현자
07 févr. 2022

太岁宝诰。 志心皈命礼。 正元上 将。 都天岁君。 欲求太极显真 形。 金鼎水莲成妙道。 降千劫之 魔王。 显现三头六臂。 票九天之 煞气。 炼成赤发蓝身。 洙降魔 怪。 监日之红旗。 起土退星。 伏 掌中之黄钱。 罚叛逆以全忠孝。 治瘟疫以救苍生。 大悲大愿。 大 圣大慈。 破凶雷王。 至德帝君。 殷大将军。 神通莫测天尊。 tàisuì bǎogào。 zhìxīn guīmìng lǐ 。zhèngyuán shàng jiāng 。dōu tiānsuìjūn 。yùqiú tàijí xiǎnzhēn xíng。 jīndǐng shuǐlián chéng miàodào。 jiàngqiān jiézhī mówáng。 xiǎnxiàn sāntóu liùbì piào jiǔtiānzhī shàqi 。liàn chéng chìfā lánshēn 。zhū jiàngmó guài。 jiānrì zhī hóngqí qǐ 。tǔ tuìxīng 。fú zhǎngzhōng zhī huángqián。 fá pànnì yǐ quánzhōngxiào zhì wēnyì yǐ jiù cāngshēng dà bēidà yuàn dà shèngdà cí pòxiōng léiwáng。 zhìdédìjūn。 yīn dàjiàngjūn 。shéntōngmò cètiān zūn。

J'aime
Lee Min
Lee Min
07 févr. 2022
En réponse à

맙소사~~~!!!! 잘자라 우리 현자님~~앞뜰과 뒷동산에~~~😪😪😪

J'aime

남궁현자
남궁현자
07 févr. 2022

유식님, 내일 밤에 읽고 자면 되나요..

J'aime
영혼의 연금술사
영혼의 연금술사
07 févr. 2022
En réponse à

오늘밤

J'aime
게시물: Blog2_Post
bottom of page